ĐỂ XEM ĐIỂM CÁC BẠN NHẬP HỌ VÀ TÊN (có dấu)
SAU ĐÓ KÍCH CHỌN "Điểm Tin học" HOẶC "Điểm Tiếng Anh"